Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Resmi Gazete 06/01/2004 Tarih ve 25338 Sayı

Çağ Üniversitesinden:

Çağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesi (d) bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyetinin varlık sebebi, Türk Ulusunun çağdaşlaşma ve ilerleme azminin kaynağı olan Atatürk İlkelerini ve İnkılabını, çeşitli yönleriyle araştırmak ve geliştirmek, öğrencilere ve üniversite mensuplarına ve topluma bu araştırma sonuçlarını iletmektir.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen,

a) Üniversite: Çağ Üniversitesini,

b) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,

c) Mütevelli Heyet: Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Merkez: Çağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini ifade eder.

Merkezin Görevleri

Madde 4 — Merkezin görevleri:

a) Anayasal düzeni koruyacak, milli birlik ve beraberliği sağlayacak şekilde öğrencilerin Atatürkçü düşünce, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları doğrultusunda milli, manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkılmasını sağlamaya çalışmak,

b) Türklüğü, Türk Milletini, Türk Vatanının ve Devletin geleceğini ilgilendiren konularda incelemeler yapmak,

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında konferans, seminer, açık oturum, panel ve benzeri düzenlemek,

d) Araştırma ve çalışma sonuçlarını kitap ve makale türünde yayınlamak,

e) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kitaplık ve arşiv oluşturmak,

f) Konuyla ilgili kuruşlarla bilimsel dayanışmada bulunmak,

g) Üniversitemizdeki Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri ile ilgili eğitim çalışmaları yapmak, öğrencilere verilecek ödevlerin ve çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek ve gerektiğinde ödüllendirmek,

h) Milli bayramlar ve diğer önemli tarihi günlerde, bu günlerle ilgili olarak üniversiteye düşen görevleri yerine getirmek.

Merkezin Organları

Madde 5 — Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Yönetim Kurulu

b) Merkez Müdürü

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 6 — Merkez Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üç öğretim elemanından oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri Mütevelli Heyeti tarafından onaylanır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Kararlar salt çoğunlukla alınır, eşitlik halinde müdürün katıldığı tarafın görüşü/önerisi kabul edilmiş sayılır.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 7 — Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri Şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Faaliyet raporu ve programları inceleyip onaylamak, gelecek yıla ait çalışma programlarını yapmak.

Merkez Müdürü

Madde 8 — Merkez Müdürü, Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün görevlendirilmesi, Mütevelli Heyeti tarafından onaylanır. Süresi biten müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birini Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün diğer bir görev, rahatsızlık, istifa ve benzeri nedenlerle görevi başında bulunmadığı veya ayrıldığı zamanlarda, yardımcısı vekaleten bu görevi yürütür. Göreve vekalet altı aydan fazla sürer ise yeni bir Merkez Müdürü atanır. Müdürün görevi sona erdiği zaman, yardımcısının da görevi sona erer. Müdür, Merkez yürütme amiridir.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 9 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,

b) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak raporları onaya sunmak ve toplantılara başkanlık etmek,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyonu sağlamak.

Personel İhtiyacının Karşılanması

Madde 10 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Diğer Hususlar

Madde 11 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Yükseköğretim Kanunu ile ilgili Yönetmelikler ve genel hükümler uygulanır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.