Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Bölgesel Güvenlik Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 -  Bu Yönetmeliğin amacı, Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Çağ Üniversitesi "Bölgesel Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” amaçlarına, faaliyet alanlarına, teşkilatına, teşkilatın görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Çağ Üniversitesi “Bölgesel Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, teşkilatına, teşkilatın görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 -  Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 -  Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BAM): Bölgesel Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Çağ Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 - (1) Merkezin amacı; küreselleşen dünyada ülkemizin güvenliği ile ilgili  belli bölgelerdeki gelişmeleri hukuksal, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden incelemek, bu doğrultuda bilgi platformu oluşturmak, söz konusu bölgelerle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla bilimsel uygulamalar ve araştırmalar yapmaktır.

 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 - Merkez, amaç maddesinde yer alan konularda,

a)  24 saat esası ile dünyadaki olayları haber ve bilgi kaynaklarından takip eder.

b)  Bu amaçla ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.

c)  Kamu kurum ve kuruluşların güvenlik konularında ihtiyaç duyduğu konularda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapar ve bu kapsamda rapor, proje ve bilimsel görüş sunar.

d)  Ulusal ve uluslararası düzeyde teori ve uygulamaya yönelik araştırmalar da yapar.

d)Ulusal ve uluslararası düzeyde teori ve uygulamaya yönelik eğitim ve öğretim programları düzenler ve yürütür.

e)Güvenlik alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar hazırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 - Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür

MADDE 8 - (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitenin konu ile ilgili anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından atanır. Müdür ayni zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. Görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.  Müdürün altı aydan daha fazla sure görevinin başında bulunmaması halinde görevi sona erer.

(2) Müdürün kendisine yardım etmek amacıyla Üniversite öğretim üyeleri arasından önereceği üç kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak atanır. Müdür yardımcıları, ayni zamanda Yönetim kurulu üyesi olup, Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda en fazla altı ay sureyle Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 - Müdürün görevleri şunlardır:

a)    Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek

b)   Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

c)    Merkezin idari islerini yürütmek,

d)   Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık çalışma programı ve yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak,

e)   Merkezin iç örgütlenmesine yönelik birimleri tespit etmek ve bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 - (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcılarından oluşur. Süresi bitmeden ayrılan veya başka nedenlerle görevi sona eren üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda bir defa Müdürün daveti üzerine toplanır, Müdür, isin gerekli kıldığı durumlarda veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi ile Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

(3) Yönetim Kurulunun karar alabilmesi için üyelerinin en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 -  Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Her faaliyet döneminin başında Merkezin kısa ve uzun vadeli hedef ve planlarını tespit ederek yıllık çalışma programını hazırlamak,

b) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkezin verimli çalışması amacıyla araştırma projeleri ve eğitim çalışmalarına yönelik  görüş ve öneriler sunmak ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 - Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından akademisyenler, kamu ve özel kuruluşlarda görev yapmış kişiler ve öğrenciler arasından seçilecek asil danışman sıfatıyla 7 kişiden oluşur ve Rektör tarafından bir yıl için görevlendirilir. Çağ Üniversitesi İİBF Uluslararası Öğrencileri doğal üye sıfatıyla Danışma Kurulunda görev alırlar. Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun Görevleri

MADDE13-(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve etkinlikleri ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak,
b) Yönetim Kurulunun talep ettiği konularda görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 - (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.