Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Fen Edebiyat Fakültesi > Psikoloji Bölümü

Psikoloji Bölümü

 

 

PSİKOLOJİ PROGRAMI

 

Amaç:

 

        Psikoloji Programı; bilimsel araştırma ve yayınlarıyla ulusal ve uluslar arası alanda tanınan, kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda çalışma yeterliliğine sahip, evrensel düzeyde psikoloji bilgisiyle donatılmış, etik duyarlılığı yüksek yetkin Psikologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Hedefler:

 

Program;  öğrencilerin analitik, yaratıcı ve eleştirel düşünce becerilerini geliştirerek;

 

Araştırmaların tasarlanması, verilerin analizi ve yorumlanması dahil olmak üzere, psikolojide kullanılan temel araştırma yöntemlerini uygulayabilmelerini,
 
Eğitimleri boyunca elde ettikleri bilgi, beceri ve değerleri iş ortamlarında ve yaşamlarının diğer alanlarında gerçekçi bir şekilde uygulayabilmelerini,
 
Bireyler arası sosyokültürel farklılıkları anlamalarını ve saygı duymalarını,
 
Psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaları yapabilecek iletişim ve görüşme becerilerine sahip olmalarını,
 
Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmalarını,
 
Hümanist bir felsefe çevresinde, paylaşımcı, katılımcı ve özgüveni yüksek psikologlar olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

 

 

PSİKOLOJİ PROGRAMI

Genel Bilgiler

Amaç, Kuruluş ve Onay

Psikoloji Programı; Psikolog yetiştirmek amacıyla 2011 yılında 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri, 3843 sayılı Kanun'un 4. maddesi, 2809 sayılı Kanun'un 6. maddesi ile kurulmuş ve onaylanmıştır.

YÖK Onayı: 23.05.2011/021695

Kazandırılan Nitelikler

Psikoloji bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler 4 yıllık lisans diploması almayı hak edeceklerdir.

Program Düzeyi

Birinci kademe Psikoloji lisans programı.

Özel Kabul Koşulları

Diğer ulusal veya uluslar arası üniversitelerde okumakta olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün belirlediği esaslara uygun olarak yatay geçiş için başvurabilirler. Detaylı bilgi Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul Koşullarına bakınız.

Yatay Geçiş (Yaygın, örgün ve yaygın) İçin Gerekli Düzenlemeler

Diğer Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okumakta olan öğrenciler Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümüne birinci yarıyıldan sonra yatay geçiş için başvurabilirler. Geldikleri programdaki ders içeriklerinin aynı olması ve geçer not almaları koşuluyla ilgili derslerden muaf sayılırlar. Öğrenci not ortalamasının en az 2.00 olması ve başarısız notunun bulunmaması gerekir.

Geçme Sistemi ve Düzenlemeler

Öğrencinin genel geçme notunun en az (GNO) 2.00 /4.00 arasında olması ve başarısız bir dersinin bulunmaması gerekmektedir.

Programın Profili

Psikoloji Programı öğrencilerini psikoloji alanında hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak üzere düzenlenmiştir.

Örneklerle Mezunların Mesleki Profilleri

Bölümden mezun olan öğrenciler psikolog, danışman, eğitim danışmanı veya akademik personel olarak hem hem devlet kuruluşlarında hem de özel sektörde iş bulma imkanına sahiptir.

Lisans Üstü Programlara Devam  Olanakları

Öğrenciler Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinde yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri her ders için dersin doğasına bağlı olarak farklılık gösterebilir ancak genellikle her ders için bir ara sınav ve bir final sınavı verilir. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliğine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Psikoloji Bölümü için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesinin genel düzenleme ve koşullarıyla aynıdır. Lisans Derecesi öğrencilerin, ders müfredatında yer alan bütün dersleri en az DD notu ile geçmesi koşuluyla 4.00 üzerinden en az 2.00 ortalamayla verilir.  Bunun dışında herhangi bir ek gereksinim bulunmamaktadır.

Çağ Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

İngilizce

Bölüm/Program Başkanı

Prof. Dr. Şükrü Uğuz (Bölüm Başkanı)

Öğretim Görevlisi Kahraman Kıral (Bölüm Bşk. Yard.)

İletişim: kahramankiral@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800 
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Fakülte Koordinatörü: Can Şakırgil cansakirgil@cag.edu.tr

Bölüm Koordinatörü: Kahraman Kıral kahramankiral@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

 

 

 

 

PSİKOLOJİ PROGRAMI ÇIKTILARI (PÇ)

 

Programı tamamlayan bir öğrenci,

 

PÇ.1.   Psikoloji alanındaki alt dalları, temel kavramları, kuramsal bakış açılarını, temel bulguları ve tarihsel gelişimi açıklayarak yorumlar.

 

PÇ.2.   Psikolojideki geleneksel ve yenilikçi araştırma modelleri, veri analizi ve yorumlama dahil olmak üzere, temel araştırma yöntemlerini psikolojiye uygulayabilir.

 

PÇ.3.   Kendisinin ve başkalarının davranışları ve zihinsel süreçlerine ilişkin içgörü geliştirir ve kendini yönetmek ve geliştirmek için etkili stratejiler uygular.

 

PÇ.4.   Psikolojinin farklı alanlarında gözleme, etkili iletişim becerilerine ve görüşme tekniklerine ilişkin kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarabilir.

 

PÇ.5.   Psikoloji alanında güncel bilgileri takip etmek için kamusal, özel ve medya kaynaklarını etkin bir şekilde kullanır.

 

PÇ.6.   Psikolojik verileri birbiriyle kıyaslayarak değerlendirir, psikolojide varolan kesin olmayan bilgileri tolare eder, meslek etiğine uygun davranır ve psikolojinin bir disiplin olarak varolmasında yeri olan tüm değerleri davranışlarına yansıtır.

 

PÇ.7.   Psikolojik testler ve psikolojik ölçmeyle ilgili bilgiye sahip olur.

 

PÇ.8.   Psikoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.

 

PÇ.9.   Bilgisayar ve internet teknolojisini psikoloji alanına uygulayabilir.

 

PÇ.10.  İngilizce'yi, psikoloji alanında yapılmış çalışmaları okuyup anlayabilecek ve sunabilecek düzeyde kullanabilir.

 

PÇ.11. Türkçe'yi en uygun şekli ile kullanarak iletişim kurar, sunum ve seminerlerde bu becerilerini kullanır.

 

PÇ.12. Atatürk İlkeleri ve İnkilapları konusunda bilgi edinir.

 

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

PSY-101

Psikolojiye Giriş I

Zorunlu

3-0-3

6

PSY-103

Sosyal Bilimlerde İstatistik I

Zorunlu

3-0-3

6

TUR-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

4

HIS-101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tariihi I

Zorunlu

2-0-2

4

PSY-111

Sosyolojiye Giriş

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

13

26

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

PSY-102

Psikolojiye Giriş II

Zorunlu

3-0-3

6

PSY-104

Sosyal Bilimlerde İstatistik II

Zorunlu

3-0-3

6

MAT-124

Bilgisayar

Zorunlu

2-2-3

6

TUR-102

Turkçe II : Sözlü Anlatım

Zorunlu

2-0-2

4

HIS-102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tariihi II

Zorunlu

2-0-2

4

Toplam Kredi

13

26

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

PSY-203

Gelişim Psikolojisi I

Zorunlu

3-0-3

5

PSY-207

Psikoloji Araştırmalarında Bilgisayar Uygulamaları

Zorunlu

3-0-3

5

PSY-219

Psikolojide Akademik Yazım

Seçmeli

3-0-3

5

PSY-211

Kişilerarası İletişim

Zorunlu

3-0-3

5

Toplam Kredi

12

20

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

PSY-204

Gelişim Psikolojisi II

Zorunlu

3-0-3

5

PSY-206

Araştırma Teknikleri II

Zorunlu

3-0-3

5

PSY-208

Fizyoloji

Zorunlu

3-0-3

5

Toplam Kredi

9

15

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

PSY-301

Psikopatoloji I

Zorunlu

3-0-3

5

PSY-303

Fizyolojik Psikoloji

Zorunlu

3-0-3

5

PSY-305

Öğrenme Psikolojisi

Zorunlu

3-0-3

5

PSY-307

Klinik Gözlem ve Görüşme

Zorunlu

2-2-3

5

PSY-327

Krize Müdahale ve Korunma

Seçmeli

3-0-3

5

Toplam Kredi

15

25

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

PSY-302

Psikolojide Ölçme

Zorunlu

3-0-3

5

PSY-306

Kişilik Kuramları I

Zorunlu

3-0-3

5

Toplam Kredi

6

10

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

PSY-411

Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular I

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

3

6

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

PSY-412

Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular II

Seçmeli

3-0-3

6

PSY-416

Krize Müdahale Teknikleri

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

6

12

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

PSY-415

Aile Danışmanlığı

Seçmeli

3-0-3

6

PSY-421

Travma Psikolojisi

Seçmeli

3-0-3

6

PSY-427

Sağlık Psikolojisi

Seçmeli

3-0-3

6

PSY-433

Psikoterapi Teknikleri II

Seçmeli

3-0-3

6

PSY-328

Psikopatoloji II

Seçmeli

3-0-3

5

PSY-340

Nöropsikoloji

Seçmeli

3-0-3

5

PSY-422

Psikodrama

Seçmeli

3-0-3

6

PSY-434

Kişilik Kuramları II

Seçmeli

3-0-3

6

PSY-442

Bireysel Gelişim

Seçmeli

3-0-3

6

PSY-214

Uygarlık Tarihi

Seçmeli

3-0-3

5

Toplam Kredi

30

57

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

PSY-101

Bu derste davranışı çeşitli boyutlarda sistematik olarak inceleyen psikoloji alanları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Algı, algılamanın duyumsal temelleri, görme duyumu, işitme duyumu ve diğer duyumlar, objeleri algılama, algılamada organizasyon, algılamada öğrenmenin rolü, algılamayı etkileyen faktörler, duyumlar ötesi algılama, bilişsel psikoloji ve öğrenme konuları işlenecektir.

PSY-103

Bu dersin ana konusu betimsel istatistiktir. İstatistiksel hesaplamalarla ilgili temel kavramların ele alınacağı bu derste merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri ve normal dağılım kavramı ve bununla ilgili hesaplamalar, iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin ölçümü konuları ele alınacaktır. Regresyon analizi ve güven aralığı kavramlarının tanıtılarak yordayıcı istatistik konusu için temel oluşturulacaktır.

 

TUR-101

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi. 

HIS-101

Osmanlılar, Osmanlı Devletinin, kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Osmanlı'nın "Anayasal Dönemi (I. Meşrutiyet)", Aydınlanma Döneminde Aydın Hareketleri, Yeniden düzenlenme ve Yeniden Yapılanma Kararları, Birinci Dünya Savaşının Nedenleri ,Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası,Türk Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bağımsız bir cumhuriyet olarak Türkiye'nin oluşumu anlatılmaktadır.

PSY-111

Bu ders bir dünyayı anlama biçimi olarak sosyolojiye bir giriştir. Sosyoloji, sosyal, politik ve ekonomik olguları sosyal yapı, sosyal güçler ve grup ilişkileri bağlamında inceleyen bir disiplindir. Bu derste amacım sosyalleşme, kültür, bilginin sosyal yapılanması, eşitsizlik, ırk ve etnik ilişkiler, yoksulluk ve politik sosyoloji gibi temel sosyoloji konuları üzerinde yoğunlaşarak sosyoloji disiplinini size tanıtmaktır.

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

PSY-102

Bu ders zeka, motivasyon ve duygu, cinsellik ve toplumsal cinsiyet, insan gelişimi, kişilik, psikolojik bozukluklar gibi temel psikolojik süreçlere ve kavramlara bir giriştir. Bu konular davranışçı, bilişsel, psiko-dinamik ve sosyo-kültürel olmak üzere temel psikoloji kuramları bağlamında incelenecektir. Psikolojinin bir bilim olduğu vurgulanacak ve psikoloji biliminin insan doğasını ve davranışını anlamada nasıl yardımcı olduğu tartışılacaktır.

 

PSY-104

Bu ders esas olarak “yordayıcı istatistik” üzerinedir. Bu derste öğrenciler olasılığın tanımı, olasılık dağılımı  ve olasılığa dayalı hipotez testlerini öğreneceklerdir. Ele alınacak hipotez testleri arasında t testleri ve tek değişkenli ANOVA modelleri yer alacaktır.

 

MAT-124

Bilgisayara giriş ve bilgisayarın temel kavramları ile donanım ve yazılım bilgileri, excel ve power point programları, kelime işlemcileri ve tablo programlarının ileri özellikleri üzerinde durulmaktadır.

TUR-102

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.

HIS-102

1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu), 1938 (Atatürk'ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar; yasal, sosyal ve kültürel reformlar; ekonomik ve dış politika, cumhuriyet dönemi sırasında ekonomi ve dış politika; iç politika ve siyasal partiler; Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk'ün başlıca siyaseti ve reformları tartışılmaktadır.

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

PSY-203

Gelişim psikolojisi doğumdan ölüme kadar insan gelişinin incelenmesidir. Bireyin fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal olgunluğa ulaşması süreci ve bu konudaki kuramlar üzerinde özelikle durulacaktır.

 

PSY-207

Bu ders özellikle bir kelime işlemcisi (MS-Word), bir matris tekniği işlemcisi (MS_Excel), bir e-mail program (Eudora) ve bir sunu programı (MS-PowerPoint) kullanma üzerinde yoğunlaşacaktır. Özellikle psikolojik verileri çözümlemek için kullanılan bilgisayar istatistik programları (SPSS) üzerinde durulacaktır.

 

PSY-219

The student will gain skills for academic writing and publication, critiquing others’ writing, presenting their work at conferences, and will actively develop a manuscript they are currently working on.

PSY-211

Bu derste, kişilerarası ilişkiler ve iletişim konusuna odaklanılarak sözel ve sözsüz iletişim üzerinde kültürel ve kişisel faktörlerin etkisi tartışılacaktır. Ayrıca, iletişim ile benlik arasındaki karşılıklı ilişkilerin ele alınacağı derste kaliteli dinleme ve günlük konuşmada kullanılan yanıltıcı argumanlar analiz edilecektir

 

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

PSY-204

Bu ders ergenlik, genç ve orta yetişkinlik, yaşlılık ve ölüm dönemlerinin gelişimini incelemektedir. Ders bilişsel, fiziksel ve sosyo-duygusal/psikolojik gelişme üzerinde biyolojik/genetik ve çevresel faktörlerin etkileri üzerinde odaklanmıştır.

 

PSY-206

Bu ders niteliksel araştırmanın temellerine ve bilim ve uygulamada niteliksel araştırmanın önemine bir giriştir. Dolayısıyla, farklı niteliksel araştırma desenlerinin yanı sıra veri toplama yöntemleri de incelenecektir. Geçerlik, güvenirlik gibi kavramlarla farklı yöntemsel yaklaşımlar bağlamında ahlaki hususlar da tartışılacaktır.

 

PSY-208

Bu ders öğrencilerin davranışın fizyolojik temelini anlamalarına yöneliktir. Derste ele alınacak tartışma konuları sinir sisteminin moleküler, hücresel ve sistem düzeyindeki işlevi ve yapısıdır.

 

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

PSY-301

 

Bu ders nevrozlar, psikozlar, organik bozukluklar, zihinsel gerilik, alkolizm ve epilepsi konularını ve olası nedenlerin, semptomların ve tedavilerin tanımını içerir.

 

PSY-303

Bu ders öğrencilerin davranışın fizyolojik temelini anlamalarına yöneliktir. Derste ele alınacak tartışma konuları sinir sisteminin moleküler, hücresel ve sistem düzeyindeki işlevi ve yapısıdır.

 

PSY-305

Bu ders öğrenme teorileri ve ilkeleri hakkındadır. Derste incelenecek konular Pavlov’cu şartlanma ve ilkeleri, klasik ve işlevsel şartlanma, ödül-ceza mekanizmaları, şartlanma süreci ve öğrenmenin bilişsel ilkeleridir.

 

PSY-307

Bu ders etkili görüşmenin ilkeleri, görüşme stratejileri, görüşme becerileri, etkili iletişim örüntüleri gibi konuların tartışılmasına yöneliktir.

 

PSY-327

Bu derste öğrencilere kriz durumları ile başetmede geçerli olan müdahale teknikleri, korunma stratejileri ile ilgili kuramlar hakkında bilgi sağlanacaktır. Derste intihara müdahale ve koruma, şiddet, cinsel istismar, çocukluktaki travmalar, hastalıklar, ölüm ve yas gibi önemli temalar ele alınacaktır. 

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

PSY-302

Bu ders öğrencilere psikolojik testleri anlamak için gerekli temel kavramları tanıtmaya yöneliktir. Ders iki kısımdan oluşmuştur. Birinci kısım psikolojik testleri kullanırken dikkat edilmesi gereken etik hususlarla birlikte psikolojik testlere ilişkin temel bilgileri içerir. İkinci kısımda testlerin geçerlik ve güvenirliği başta olmak üzere psikometrik ilkeler tartışılacaktır.

 

PSY-306

Bu ders psikoanalitik, neoanalitik, öğrenme, eğilimsel ve humanist-varoluşçu olmak üzere temel kişilik modelleri üzerinde yoğunlaşacaktır. Ders boyunca bu modeller ve yaklaşımlar, her bir yaklaşımı temsil eden kuramlar, her bir kuramın yöntemi ve araştırmaları incelenecektir. Derste ayrıca Freud, Jung, Maslow gibi psikologların kişilikle ilgili görüşleri incelenecektir. Bunun yanı sıra, çeşitli kişilik kuramlarının ve görüşlerinin Camus’un “Yabancı” eserindeki ana kahramanı çözümlemekte nasıl kullanılacağı incelenecektir. 

 

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

PSY-411

Bu ders kapsamında bilişsel ve sosyal gelişim konusuna odaklanılacaktır. Spesifik olarak,.ele alınacak konular arasında nesne temsilleri, dilin kazanımı, otobiyografik bellek, oyun oynamanın bilişsel yönleri, niyet ve nedensellik anlayışının gelişimi ve duygu konuları yer almaktadır.

 

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

PSY-412

Bu ders öğrencilerin, gelişim psikoloji alanındaki çeşitli değerlendirme kriterlerini öğrenebilmeleri, uygulayabilmeleri ve insan gelişimindeki evreleri öğrenip çocukların ihtiyaçlarını tanımlayabilmeleri üzerine açılmıştır. 

 

PSY-416

Bu ders kriz yaşayan insanlarla çalışmak için teori ve uygulamalar hakkında öğrencilere bilgi verir. Öğrenciler çeşitli durumsal ve gelişimsel krizler ile başa çıkmada ailesel ve kültürel etkileri göz önüne alır, kriz durumlarından çıkmak için kullanılan yöntem ve müdahaleleri inceler. 

 

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

PSY-415

Bu derste, bir sistem olarak ailenin daha geniş sistemler olan kültür ve toplum ile ilişkileri bağlamında aile yaşamı, toplumsal cinsiyet konuları ele alınacaktır. Ayrıca, evlilik ile ilgili sorunlar bağlamında müdahale teknikleri tarışılacaktır.

 

PSY-421

Bu derste, TSSB'nin klinik olarak tanılanması, TSSB kuramları, biyolojik temelleri, TSSB ile ilişkili rahatsızlıklar ve TSSB'nin yönetilmesi konularına yer verilecektir. Böylece, öğrenciler travma kurbanlarını daha yakından tanıyacak, travma sürecini anlayacak ve farklı travma türlerini ayırt etmeyi öğrenecektir.

 

PSY-427

Bu derste sağlık psikolojisi alanındaki temel kuramlar ışığında güncel çalışmalar incelenerek sağlık algısı, sigara kullanımı, egzersiz yapma, hamilelik, menapoz gibi çeşitli konular ele alınacaktır. Ayrıca, kronik hastalıklar, bu hastalıklara yüklenen etiketler, bu hastalıklara eşlik eden depresyon ile kronik hastalığı olanların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ile ilgili uygulamalar ele alınacaktır.

 

PSY-433

Bu derste temel psikoterapi teknikleri giriş düzeyinde ele alınacaktır.

PSY-328

Bu derste nevroz, psikoz, organik hastalıklar, mental yetersizlikler, alkolizm, epilepsi gibi bozuklukların tanımlaması, tartışması, olası nedenleri, semptomp,ları ve tedavi süreci tartışılmaktadır.

PSY-340

Bu ders amacı gereği nöropsikolojinin ilkeleri, sinir sisteminin yapıları, beynin fonksiyonel özelleşmesi, bilişsel fonksiyonlar ve beyin bozukluklarının değerlendirilmesi konularını içerir.

PSY-422

Bu ders psikolojide klasik psikodrama uygulamaları ve onun altında yatan tarihsel perspektifi ve teorik bilgiyi öğrencilere kazandırmak içi açılır.

 

PSY-434

Bu ders insan türünün doğası hakkında varsayımları içerir. Öğreniler temel teori ve teorisyenlere odaklandıkları kadar psikometrik tekniklere de odaklanırlar. 

PSY-442

Bu ders bireysel gelişim konuları hakkındadır. Derste incelenecek konular iş ve özel hayatında kullanılabilecek kişisel gelişime dair pratik bilgilerden oluşmaktadır. 

PSY-214

 

 

PSİKOLOJİ PROGRAMI

Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu

 

Kod  

Dersler

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

1. Yıl, Birinci Dönem

PSY 101

Psikolojiye Giriş I

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 103

Sosyal Bilimlerde İstatistik I

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 111

Sosyolojiye Giriş

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 101

Yabancı Dil (İngilizce) I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

TUR 101

Türkçe I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

HIS 201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

1. Yıl, İkinci Dönem

PSY 102

Psikolojiye Giriş II

-

-

X

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 104

Sosyal Bilimlerde İstatistik II

-

X

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

MAT 124

Bilgisayar

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

FLE 102

Yabancı Dil (İngilizce) II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

TUR 102

Türkçe II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

HIS 202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar. II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

 2. Yıl, Üçüncü Dönem

PSY 201

Sosyal Psikoloji I

X

-

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

PSY 203

Gelişim Psikolojisi I

-

-

X

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 205

Araştırma Teknikleri I

-

X

-

-

X

-

X

X

X

-

-

-

PSY 207

Psi. Araştırmalarında Bilg. Uyg.

-

-

-

-

X

-

X

-

X

-

-

-

FLE 201

Yabancı Dil (İngilizce) III

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

Seçmeli I

X

-

X

-

X

-

-

X

-

-

-

-

 2. Yıl, Dördüncü Dönem

PSY 202

Sosyal Psikoloji II

X

-

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

PSY 204

Gelişim Psikolojisi II

-

-

X

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 206

Araştırma Teknikleri II

-

X

-

X

X

-

X

X

X

-

-

-

PSY 208

Fizyoloji

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 202

Yabancı Dil (İngilizce) IV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

Seçmeli II

X

-

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

3. Yıl, Beşinci Dönem

PSY 301

Psikopatoloji I

X

X

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

PSY 303

Fizyolojik Psikoloji

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 305

Öğrenme Psikolojisi

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 307

Klinik Gözlem ve Görüşme

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli III

X

X

X

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

Seçmeli IV

X

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

3. Yıl, Altıncı Dönem

PSY 302

Psikolojide Ölçme I

-

-

-

X

X

-

X

X

-

-

-

-

PSY 304

Bilişsel Psikoloji

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 306

Kişilik Kuramları I

X

-

X

X

X

-

-

X

-

-

-

-

PSY 308

Psikoterapi Teknikleri I

X

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli V

X

X

X

-

 

X

 

X

-

-

-

-

-

Seçmeli VI

X

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

4. Yıl, Yedinci Dönem

PSY 401

Bitirme Çalışması I

-

X

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

PSY 403

Endüstri Psikolojisi

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli VII

X

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli VIII

-

X

-

-

X

-

X

X

-

-

-

-

-

Seçmeli IX

X

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

-

4. Yıl, Sekizinci Dönem

PSY 402

Bitirme Çalışması II

-

X

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

PSY 404

Psikolojide Etik

X

-

X

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

Seçmeli X

X

X

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli XI

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli XII

X

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

Program çıktılarıyla ilişkili ders sayısı: 46

22

12

21

11

23

14

22

16

4

4

2

2

Program çıktılarıyla ilişki yüzdesi

48

26

46

24

50

30

48

35

9

9

4

4

Seçmeli Dersler

Kod  

Dersler

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PSY 211

Kişilerarası İletişim

X

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

PSY 212

Klinik Psikolojiye Giriş

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

PSY 213

Psikoloji Tarihi

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

PSY 214

Uygarlık Tarihi

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

PSY 215

Sosyal Antropolpji

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

PSY 216

Ekonomiye Giriş

X

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

PSY 217

Psikolojik Sağlık ve Insan Hakları

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

PSY 219

Psikolojide Akademik Yazım

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

PSY 220

Stres Yönetimi

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PSY 224

Psikolojide Akademik Sunum

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

PSY 222

Düşünce Tarihi

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

PSY 311

Kültürel Psikoloji

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

PSY 312

Kültürlerarası Psikoloji

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

PSY 313

Çevre Psikolojisi

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

PSY 314

Politik Psikoloji

X

 

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

PSY 315

Spor Psikolojisi

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

PSY 316

Psikoloji Felsefesi

X

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

PSY 317

Topluluk Temelli Öğrenme I

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

PSY 318

Topluluk Temelli Öğrenme II

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

PSY 319

Bağımlılık Psikolojisi

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 321

Mantık

X

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

PSY 323

Bilim Felsefesi

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PSY 324

Trafik Psikolojisi

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PSY 325

Sosyal Psikolojide Araştırma Yöntemleri

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

PSY 326

Yakın İlişkiler

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

PSY 327

Krize Müdahale ve Önlem Alma

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

PSY 328

Psikopatoloji II

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

PSY 340

Nöropsikoloji

X

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

PSY 411

Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular I

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

PSY 412

Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular II

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

PSY 413

Sosyal Psikolojide Seçme Konular I

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PSY 414

Sosyal Psikolojide Seçme Konular II

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PSY 415

Aile Danışmanlığı

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 416

Krize Müdahale Teknikleri

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 417

Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PSY 418

Psikolinguistik

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

PSY 419

Sanat Psikolojisi

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 420

Çocuk Psikopatolojisi

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

PSY 421

Travma Psikolojisi

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 422

Psikodrama

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

PSY 423

Evrimsel Psikoloji

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

PSY 424

Tüketici Davranışları

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PSY 425

Topluluk Psikolojisi ve Sosyal Projeler

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PSY 426

Topluluk Psikolojisi ve Eylem Araştırmaları

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 427

Sağlık Psikolojisi

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 428

Gruplararası Süreçler

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

PSY 429

Gruplararası Çatışma ve Çözümü

X

 

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

PSY 431

Ölçek Geliştirme

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

PSY 433

Psikoterapi Teknikleri II

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

PSY 434

Kişilik Kuramları II

X

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

PSY 435

Psikofarmakoloji

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

PSY 436

Grup Danışmanlığı

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PSİKOLOJİ PROGRAMI

Program Çıktıları ve Dersler Sayısal İlişki Tablosu

 

Kod  

Dersler

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

1. Yıl, Birinci Dönem

PSY 101

Psikolojiye Giriş I

-

-

-

-

5

-

4

-

-

-

-

-

PSY 103

Sosyal Bilimlerde İstatistik I

-

-

-

-

5

-

4

-

-

-

-

-

PSY 111

Sosyolojiye Giriş

5

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 101

Yabancı Dil (İngilizce) I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

TUR 101

Türkçe I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

HIS 201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

1. Yıl, İkinci Dönem

PSY 102

Psikolojiye Giriş II

-

-

-

-

5

-

4

-

-

-

-

-

PSY 104

Sosyal Bilimlerde İstatistik II

-

-

-

-

5

-

4

-

-

-

-

-

MAT 124

Bilgisayar

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

FLE 102

Yabancı Dil (İngilizce) II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

TUR 102

Türkçe II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

HIS 202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar. II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

  2. Yıl, Üçüncü Dönem

PSY 201

Sosyal Psikoloji I

4

-

5

-

4

4

4

5

-

-

-

-

PSY 203

Gelişim Psikolojisi I

-

-

4

-

5

-

4

-

-

-

-

-

PSY 205

Araştırma Teknikleri I

-

4

-

-

5

-

4

4

4

-

-

-

PSY 207

Psi. Araştırmalarında Bilg. Uyg.

-

-

-

-

5

-

4

-

4

-

-

-

FLE 201

Yabancı Dil (İngilizce) III

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

Seçmeli I

5

-

4

-

4

-

-

X

-

-

-

-

 2. Yıl, Dördüncü Dönem

PSY 202

Sosyal Psikoloji II

4

-

5

-

4

4

4

5

-

-

-

-

PSY 204

Gelişim Psikolojisi II

-

-

4

-

5

-

4

-

-

-

-

-

PSY 206

Araştırma Teknikleri II

-

4

-

-

5

-

4

4

4

-

-

-

PSY 208

Fizyoloji

4

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 202

Yabancı Dil (İngilizce) IV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

Seçmeli II

5

-

4

5

-

-

-

4

-

-

-

-

3. Year, Fifth Semester

PSY 301

Psikopatoloji I

4

4

4

4

-

-

-

4

-

-

-

-

PSY 303

Fizyolojik Psikoloji

4

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 305

Öğrenme Psikolojisi

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 307

Klinik Gözlem ve Görüşme

5

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli III

4

4

5

-

-

4

-

5

-

-

-

-

-

Seçmeli VI

5

-

-

-

4

4

4

-

-

-

-

-

3. Yıl, Altıncı Dönem

PSY 302

Psikolojide Ölçme I

-

-

-

-

5

-

4

5

-

-

-

-

PSY 304

Bilişsel Psikoloji

5

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 306

Kişilik Kuramları I

5

-

5

4

5

-

-

5

-

-

-

-

PSY 308

Psikoterapi Teknikleri I

4

-

5

5

-

5

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli V

5

4

4

-

 

5

 

X

-

-

-

-

-

Seçmeli VI

5

-

-

-

5

5

4

-

-

-

-

-

4. Yıl, Yedinci Dönem

PSY 401

Bitirme Çalışması I

-

5

5

-

5

4

5

4

-

-

-

-

PSY 403

Endüstri Psikolojisi

-

-

-

-

5

-

4

-

-

-

-

-

-

Seçmeli VII

5

-

-

5

4

-

5

-

-

-

-

-

-

Seçmeli VIII

-

5

-

-

5

-

5

4

-

-

-

-

-

Seçmeli IX

5

-

-

4

-

-

-

5

-

-

-

-

4. Yıl, Sekizinci Dönem

PSY 402

Bitirme Çalışması II

-

5

5

-

5

4

5

4

-

-

-

-

PSY 404

Psikolojide Etik

2

-

2

-

-

2

5

5

-

-

-

-

-

Seçmeli X

4

5

-

-

5

4

5

-

-

-

-

-

-

Seçmeli XI

5

-

4

5

5

4

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli XI

5

-

-

5

-

-

5

-

-

-

-

-

Program Çıktılarının Ağırlığı 

103

45

84

42

110

49

95

63

17

20

10

10

İlişki Düzeyi: 0 (İlişki yok); 5: En Yüksek İlişki Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli Dersler

Kod  

Dersler

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PSY 211

Kişilerarası İletişim

5

 

4

 

4

 

 

5

 

 

 

 

PSY 212

Klinik Psikolojiye Giriş

5

 

5

5

 

5

 

 

 

 

 

 

PSY 213

Psikoloji Tarihi

5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

PSY 214

Uygarlık Tarihi

5

 

5

5

 

5

 

 

 

 

 

 

PSY 215

Sosyal Antropolpji

5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

PSY 216

Ekonomiye Giriş

4

 

4

4

 

4

 

 

 

 

 

 

PSY 217

Psikolojik Sağlık ve İnsan Hakları

4

 

5

 

4

4

4

5

 

 

 

 

PSY 219

Psikolojide Akademik Yazım

 

 

4

 

5

 

4

 

 

 

 

 

PSY 220

Stres Yönetimi

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

PSY 224

Psikolojide Akademik Sunum

 

 

4

 

5

 

4

 

 

 

 

 

PSY 222

Düşünce Tarihi

5

 

5

5

 

5

 

 

 

 

 

 

PSY 311

Kültürel Psikoloji

5

5

5

 

 

5

 

5

 

 

5

 

PSY 312

Kültürlerarası Psikoloji

5

5

5

 

 

5

 

5

 

 

4

 

PSY 313

Çevre Psikolojisi

 

 

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

PSY 314

Politik Psikoloji

4

 

5

5

 

5

 

5

 

 

 

 

PSY 315

Spor Psikolojisi

5

 

5

5

 

5

 

 

 

 

 

 

PSY 316

Psikoloji Felsefesi

5

 

5

5

 

5

 

 

4

 

 

 

PSY 317

Topluluk Temelli Öğrenme I

 

5

4

4

5

5

5

5

 

 

 

 

PSY 318

Topluluk Temelli Öğrenme II

 

5

4

4

5

5

5

5

 

 

 

 

PSY 319

Bağımlılık Psikolojisi

4

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 321

Mantık

5

 

 

5

 

 

 

4

 

5

5

 

PSY 323

Bilim Felsefesi

 

 

5

 

 

4

 

 

 

 

 

 

PSY 324

Trafik Psikolojisi

5

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

PSY 325

Sosyal Psikolojide Araştırma Yöntemleri

5

 

 

5

 

5

5

 

 

 

 

 

PSY 326

Yakın İlişkiler

5

 

5

5

 

5

 

 

 

 

 

 

PSY 327

Krize Müdahale ve Önlem Alma

 

 

4

 

5

 

4

 

 

 

 

 

PSY 328

Psikopatoloji II

4

4

4

4

 

 

 

4

 

 

 

 

PSY 340

Nöropsikoloji

4

4

4

4

 

 

 

4

 

 

 

 

PSY 411

Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular I

 

 

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

PSY 412

Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular II

 

 

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

PSY 413

Sosyal Psikolojide Seçme Konular I

5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

PSY 414

Sosyal Psikolojide Seçme Konular II

5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

PSY 415

Aile Danışmanlığı

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 416

Krize Müdahale Teknikleri

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 417

Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi

4

 

 

 

4

5

 

 

 

 

 

 

PSY 418

Psikolinguistik

 

 

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

PSY 419

Sanat Psikolojisi

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 420

Çocuk Psikopatolojisi

 

 

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

PSY 421

Travma Psikolojisi

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 422

Psikodrama

5

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

PSY 423

Evrimsel Psikoloji

 

 

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

PSY 424

Tüketici Davranışları

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

PSY 425

Topluluk Psikolojisi ve Sosyal Projeler

5

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

PSY 426

Topluluk Psikolojisi ve Eylem Araştırmaları

5

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 427

Sağlık Psikolojisi

5

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 428

Gruplararası Süreçler

5

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

PSY 429

Gruplararası Çatışma ve Çözümü

5

 

4

4

 

5

 

5

 

 

 

 

PSY 431

Ölçek Geliştirme

5

5

 

 

 

5

5

5

 

 

 

 

PSY 433

Psikoterapi Teknikleri II

4

 

5

5

 

5

 

 

 

 

 

 

PSY 434

Kişilik Kuramları II

5

 

4

4

 

 

 

5

 

 

 

 

PSY 435

Psikofarmakoloji

 

 

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

PSY 436

Grup Danışmanlığı

 

 

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

PSİKOLOJİ PROGRAMI

TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Psikoloji Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

BİLGİ

 

 

 

 

Kuramsal & Olgusal

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1. psikoloji alanındaki alt dalları, temel kavramları, kuramsal bakış açılarını, temel bulguları ve tarihsel gelişimi açıklayarak yorumlar.

 

2. psikolojideki geleneksel ve yenilikçi araştırma modelleri, veri analizi ve yorumlama dahil olmak üzere, temel araştırma yöntemlerini psikolojiye uygulayabilir.

 

3. kendisinin ve başkalarının davranışları ve zihinsel süreçlerine ilişkin içgörü geliştirir ve kendini yönetmek ve geliştirmek için etkili stratejiler uygular.

2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

5-Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

6-İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

 

 

 

 

 

Bilişsel ve Uygulamalı

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

2. psikolojideki geleneksel ve yenilikçi araştırma modelleri, veri analizi ve yorumlama dahil olmak üzere, temel araştırma yöntemlerini psikolojiye uygulayabilir.

 

6. psikolojik verileri birbiriyle kıyaslayarak değerlendirir, psikolojide var olan kesin olmayan bilgileri tolare eder, meslek etiğine uygun davranır ve psikolojinin bir disiplin olarak var olmasında yeri olan tüm değerleri davranışlarına yansıtır.

 

9. bilgisayar ve internet teknolojisini psikoloji alanına uygulayabilir.

 

2-Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

3-Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.

x

x

 

 

x

 

 

x

x

x

4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

5-Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.

 

 

 

x

 

x

 

 

x

x

2. psikolojideki geleneksel ve yenilikçi araştırma modelleri, veri analizi ve yorumlama dahil olmak üzere, temel araştırma yöntemlerini psikolojiye uygulayabilir.

 

3. kendisinin ve başkalarının davranışları ve zihinsel süreçlerine ilişkin içgörü geliştirir ve kendini yönetmek ve geliştirmek için etkili stratejiler uygular.

 

4. psikolojinin farklı alanlarında gözleme, etkiliiletişim becerilerine ve görüşme tekniklerine ilişkin kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarabilir.

 

5. psikoloji alanında güncel bilgileri takip etmek için kamusal, özel ve medya kaynaklarını etkin bir şekilde kullanır.

 

6. psikolojik verileri birbiriyle kıyaslayarak değerlendirir, psikolojide var olan kesin olmayan bilgileri tolare eder, meslek etiğine uygun davranır ve psikolojinin bir disiplin olarak

 var olmasında yeri olan tüm değerleri davranışlarına yansıtır

 

9. bilgisayar ve internet teknolojisini psikoloji alanına uygulayabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

3-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

4-Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

5-Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

2-Neyi nasıl öğreneceğini bilir.

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

3-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

4-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.

 

 

x

x

x

 

 

 

 

x

5-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

6-Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.

 

 

 

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

2-Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

3-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

4-Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

5-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

7-Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

 

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

3-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

4-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

Temel Mesleki Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

PSY-101

Psikolojiye Giriş I

Zorunlu

3-0-3

06

PSY-103

Sosyal Bilimlerde İstatistik I

Zorunlu

3-0-3

06

PSY-102

Psikolojiye Giriş II

Zorunlu

3-0-3

06

PSY-104

Sosyal Bilimlerde İstatistik II

Zorunlu

3-0-3

06

PSY-208

Fizyoloji

Zorunlu

3-0-3

05

PSY-301

Psikopatoloji I

Zorunlu

3-0-3

05

PSY-307

Klinik Gözlem ve Görüşme

Zorunlu

2-2-3

05

PSY-302

Psikolojide Ölçme

Zorunlu

3-0-3

05

PSY-306

Kişilik Kuramları I

Zorunlu

3-0-3

05

PSY-211

Kişilerarası İletişim

Zorunlu

3-0-3

05

Toplam Kredi

30

54

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

PSY-203

Gelişim Psikolojisi I

Zorunlu

3-0-3

05

PSY-207

Psikoloji Araştırmalarında Bilgisayar Uygulamaları

Zorunlu

3-0-3

05

PSY-204

Gelişim Psikolojisi II

Zorunlu

3-0-3

05

PSY-206

Araştırma Teknikleri II

Zorunlu

3-0-3

05

PSY-303

Fizyolojik Psikoloji

Zorunlu

3-0-3

05

PSY-305

Öğrenme Psikolojisi

Zorunlu

3-0-3

05

PSY-411

Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular I

Seçmeli

3-0-3

06

Toplam Kredi

21

36

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TUR-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

04

HIS-101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tariihi I

Zorunlu

2-0-2

04

MAT-124

Bilgisayar

Zorunlu

2-2-3

06

TUR-102

Turkçe II : Sözlü Anlatım

Zorunlu

2-0-2

04

HIS-102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tariihi II

Zorunlu

2-0-2

04

PSY-412

Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular II

Seçmeli

3-0-3

06

PSY-416

Krize Müdahale Teknikleri

Seçmeli

3-0-3

06

PSY-111

Sosyolojiye Giriş

Zorunlu

3-0-3

06

Toplam Kredi

20

40

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

PSY-415

Aile Danışmanlığı

Seçmeli

3-0-3

06

PSY-421

Travma Psikolojisi

Seçmeli

3-0-3

06

PSY-427

Sağlık Psikolojisi

Seçmeli

3-0-3

06

PSY-433

Psikoterapi Teknikleri II

Seçmeli

3-0-3

06

PSY-328

Psikopatoloji II

Seçmeli

3-0-3

05

PSY-340

Nöropsikoloji

Seçmeli

3-0-3

05

PSY-422

Psikodrama

Seçmeli

3-0-3

06

PSY-434

Kişilik Kuramları II

Seçmeli

3-0-3

06

PSY-219

Psikolojide Akademik Yazım

Seçmeli

3-0-3

05

PSY-327

Krize Müdahale ve Korunma

Seçmeli

3-0-3

05

PSY-442

Bireysel Gelişim

Seçmeli

3-0-3

06

PSY-214

Uygarlık Tarihi

Seçmeli

3-0-3

05

Toplam Kredi

36

67