Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Hukuk Klinikleri Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

         Amaç

        MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çağ Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

        Kapsam

        MADDE 2- Bu Yönetmelik Çağ Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

        Dayanak

        MADDE 3- Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu m. 7-d-(2)’ye istinaden Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 22/02/2000 tarih ve 2000.11.500 sayılı Kararına uygun olarak hazırlanmıştır.

        Tanımlar

       MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen,

(a) Üniversite: Çağ Üniversitesini,

(b) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,

(c) Üniversite Yönetim Kurulu: Çağ Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

(d) Üniversitesi Senatosu: Çağ Üniversitesi Senatosunu,

(e) Mütevelli Heyet: Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

(f) Merkez: Çağ Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezini

(g) Merkez Müdürü: Çağ Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

(h) Merkez Yönetim Kurulu: Çağ Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu,

(i) Merkez Danışma Kurulu: Çağ Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

         Merkezin Amacı

         MADDE 5- Merkezin amacı, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinde verilen teorik hukuk bilgilerini hukukun gerçek kaynağı olan toplumda ortaya çıkan hukuki sorunların çözümünde kullanmak ve uygulamalı hukuk alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

         Merkezin Faaliyet Alanları

         MADDE 6- Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

(a) Klinik hukuk alanına ilişkin olarak bu konuda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans sempozyum, kolokyum, sanal duruşma, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak,

(b) Klinik hukuk alanına giren konularda araştırma yapmak; bunları Türkçe veya yabancı dillerde yayımlamak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,

(c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmi veya özel kurum ve örgütler ile Merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, çalışmalarını bülten ve benzeri yayınlarla duyurmak,

(d) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, uygulamalı hukuku hedefleyen çalışmaları hazırlamak, bilimsel ve mesleki nitelikli olgunlaşma ve uzmanlaşma kursları, seminerler, sertifika programları ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirmek,

(e) Özellikle Akdeniz Bölgesi’ndeki uygulamaya yönelik hukuki sorunları saptamak, Bölgedeki yargı organları, barolar ve benzeri kurumlarla işbirliğinde bulunmak ve çözüm önerileri geliştirmek,

(f) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları ve üretimi gerçekleştirmek üzere, gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak,

(g) Konusu ile ilgili gerekli arşiv, kütüphane ve diğer tesisleri kurmak, ususal ve uluslararası yayınları izlemek ve merkeze kazandırmak,

(h) Merkezin ilgili alanına giren konularda, yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde, hukuki danışmanlık, bilirkişilik, projeye dayalı çalışmalar yapmak ve benzeri araştırma faaliyetlerinde bulunmak,

(ı) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim organları ve Görevleri

     Merkezin Organları

     MADDE 7- Merkezin Yönetim organları şunlardır:

(a) Merkez Müdürü,

(b) Merkez Yönetim Kurulu,

(c) Merkez Danışma Kurulu.

         Merkez Müdürü

         MADDE 8- (1) Merkez Müdürü, Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün görevlendirilmesi Mütevelli Heyet tarafından onaylanır. Süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan da aynı şekilde görevden alınabilir.

                 (2) Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün diğer bir görev, rahatsızlık, istifa ve benzeri nedenlerle görevi başında bulunmadığı veya ayrıldığı zamanlarda, yardımcısı vekâleten bu görevi yürütür. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürer ise yeni Merkez Müdürü atanır. Müdürün görevi sona erdiği zaman yardımcısının da görevi sona erer.

         Merkez Müdürünün Görevleri

         MADDE 9- Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

(a)Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

(b)Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve ilgili bölümlerle işbirliği yaparak, Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,

            (c)Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

(d)Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya    çağırarak, raporları onaya sunmak ve toplantılara başkanlık etmek,

(e)Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde Koordinasyon sağlamak.

         Merkez Yönetim Kurulu

         MADDE 10- Merkez Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üç öğretim elemanından oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri Mütevelli Heyeti tarafından onaylanır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Merkez Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır, eşitlik halinde müdürün katıldığı tarafın önerisi kabul edilmiş sayılır.

         Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

         MADDE 11- Merkez Yönetim Kurulu, bu yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışmaları ile ilgili kararlar almak ve geleceğe dönük faaliyetlere ilişkin plan ve proje önerilerini sonuçlandırmakla görevlidir.

         Merkez Danışma Kurulu ve Görevleri

         MADDE 12- (1) Merkez Danışma Kurulu, Rektör tarafından seçilen en çok on kişiden oluşur.

           (2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez ile barolar, iş dünyası ve öteki kamu kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirir, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

           (3) Merkez Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanır.

        

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

         Personel İhtiyacının Karşılanması

         MADDE 13- Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Hukuk Fakültesinde mevcut akademik ve idari kadrolardaki elemanlar vasıtasıyla ek görevli olarak karşılanır.

         Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Durumlar

         MADDE 14- Bu Yöntmelikte hüküm bulunmayan durumlarda, Yüksek Öğretim Kanunu ile ilgili Yönetmelikler ve genel düzenlemeler uygulanır.

         Yürürlük

         MADDE 15- Bu Yönetmelik 19/12/2016 tarih ve 2016/21 sayılı senato kararıyla tarihinde yürürlüğe girer.

         Yürütme

         MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.