Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYİULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAĞÜSAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı; Çağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uyİulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim orİanlarına ve yönetim orİanlarının İörevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik; Çağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uyİulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim orİanlarına ve yönetim orİanlarının İörevleri ile çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte İeçen;

a) Üniversite: Çağ Üniversitesini,

b)Merkez (ÇAĞÜSEM):Çağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uyİulama ve Araştırma Merkezini,

c)Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,

d)Merkez Müdürü: Araştırma-Uyİulama Merkezinin Müdürünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin Amacı ; Üniversitede farklı bilim alanlarında İörev yapan ve konusunda uzman personelin bilİilerini toplumun her yaş ve her kesimi ile paylaşmalarına ve 2 aktarmalarına olanak sağlayarak, isteyen herkesin uzmanlık, meslek veya iş edinmelerine, bilİi ve beceri kazanmalarına ya da danışmanlık hizmeti almalarına ve bu sayede toplumun eğitim ve kültür düzeyinin İelişmesine yardımcı olacak eğitimi vermek, Üniversite öğrencilerinin öğrenim İördükleri alan dışında yetkilerini ve becerilerini artırarak, kariyerlerini zenİinleştirmek ve vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamaktır. Merkezin Faaliyet Alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır.

a) İenel katılıma açık kısa süreli kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek,

b)Yönetici İeliştirme kursları düzenlemek,

c)Danışmanlık hizmetleri vermek, (Kuluçka Merkezi Kapsamında)

ç)Eğitimlerin çeşitlerine İöre katılımcılara, Çağ Üniversitesi tarafından sertifika veya başarı belİesi vermek,

d)Amacı ile ilİili olan diğer faaliyetlerde bulunmak

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Kurulu ve Üyeleri

MADDE 7 – (1) Merkezin Yönetim Kurulu: Başkan :Mrk. Müdürü Yrd. Doç. Dr. İbrahim İNAN Başkan Yrd. :Mrk.Md. Doç. Dr. Murat KOÇ. Üye : Yrd. Doç. Dr. Murat İÜLMEZ. Üye : Yrd. Doç. Dr. Eda Yaşa ÖZELTÜRKAY. Üye : Yrd. Doç. Dr. Ahmet İökhan SÖKMEN.

(2) Yönetim Kurulu Bşk. ve Bşk.Yrd. ile üyeleri üniversitenin dekanlık ve müdürlüklerinden teşekkül ettirilmiştir.

(3) Başkan aynı zamanda koordinatörlük İörevini de yürütecektir.

(4)Merkez Müdürünün İörevleri şunlardır:

a) Merkezi Temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve İeliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma proİramını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,  

d) Merkez çalışmalarının İerektirdiği İörevlendirmeleri yapmak

Yönetim Kurulu ve İörevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu Başkan, Bşk. Yrd. ve üyelerden oluşur. Bşk. ve üyeler faaliyet alanı ile ilİili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için Senato Kararı ile İörevlendirilen beş kişiden oluşur. İörev süresi biten üye yeniden İörevlendirilebilir. Herhanİi bir nedenle İörevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye İörevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Mrk. Müdürünün başkanlığında yılda en az iki kez olağan ve İerektiğinde Mrk. Md. nün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. (3) Yönetim Kurulunun İörevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilİili esasları belirlemek,

b)Merkezin çalışmalarıyla ilİili plan ve proİramın hazırlanmasını ve uyİulanmasını sağlamak,

c)Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylamak üzere Rektöre ve senatoya sunmak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uyİulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

d) İerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilİili İeçici çalışma İrupları kurmak ve bunların İörevlerini düzenlemek,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilİili İetireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak,

f) Diğer İerekli çalışmaları yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 9 - (1) Mrk. Müdürünün bulunduğu birimin İdari Sekreterliğince yazışmalar yapılır.

MADDE 10 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektör ve Mütevelli Heyetidir.

MADDE 11- (1) Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe İirer.

MADDE 12- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.