Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAĞKAM)

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –Bu Yönetmelik, Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ÇAĞKAM) amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını, kadrolarını ve Merkezin ulusal ve uluslararası faaliyetleriyle ilgili çalışma esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 06/11/2016 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Müdür Yardımcısı: Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,

ç) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çağ Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

MADDE 5 -Merkezin amaçları şunlardır;

(a) Çağ Üniversitesi'ne bağlı bir birim olan Merkezin amacı; bölgemizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki toplumsal cinsiyet ve kadınla ilgili her alanda araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmaktır. 2

(b) Merkez, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında bilimsel araştırma yapılmasını teşvik eder. Öğretim üyelerinin bireysel olarak yürüttükleri araştırmaların yanı sıra farklı disiplin ve araştırma alanlarından araştırmacıların ortak projeler geliştirmeleri için çalışmalar yürütür.

(c) TÜBĠTAK, Avrupa Birliği ve diğer yurtiçi ve yurtdışı araştırma kaynakları ile ilgili bilgi toplar, öğretim üyelerinin bu kurumlara araştırma projeleri sunmalarına katkı sağlar.

(ç) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaların gerçekleştirilmesine, başka kurumlar ve kişilerle araştırma işbirliklerinin geliştirilmesine önayak olur.

(d) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaların hangi konularda yoğunlaştığını, hangi konularda araştırma eksiği olduğunu saptamaya yönelik çalışmalar yapar.

(e) Türkiye’de ve dünyada kadınların farklı disiplinlere ve araştırma alanlarına katkıları üzerine bilgi derler, toplumsal cinsiyetin akademik üretim ve kurumsallaşmaya yansımalarını araştıran ve tartıştıran etkinlikler düzenler.

Merkezin Faaliyet Alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

(a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.

(b) Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

(c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.

(ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayım yapmak.

(d) Bölgemizde, ülkemizde ve dünyada kadın sorunlarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

(e) Atatürk ilke ve Ġnkılapları ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

(f) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak,

(g) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi için Araştırma ve Uygulama Merkezinde arşiv oluşturmak. Üniversite kütüphanecisine bu konuda doküman temin edilmesini sağlamak.

(h) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak,

(ı) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak,

(i) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak,

(j) Merkez Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Merkez Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Bu uygulama-araştırma merkezinde görevi yürütecek öğretim elemanları arasından üç yıllığına seçilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet dört aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

     (2) Müdürün Yönetim Kurulunda bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından önereceği, bir kişi müdür yardımcısı olarak Rektörün onayına müteakip üç yıl süre ile görevlendirilir. 3 Müdür yardımcısı, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır.

Müdürün Görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile üniversiteden seçilen diğer kadrolu Üniversite öğretim elemanları arasından olmak üzere, Merkez Müdürü tarafından üç yıl süreyle belirlenen (5) beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Oluşturulan Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Rektörün oluruna müteakip göreve başlar.

(3) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararları oy çokluğuyla alır.

(4) Yönetim Kurulu kararlarından bir nüshası Rektörlüğe gönderilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek son şeklini vermek ve Rektörlüğe sunmak.

c) Araştırma, yayım ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak.

e) Araştırma, eğitim ve Merkez faaliyetlerini yürütmek ve düzenlemek için çalışma grupları oluşturmak.

f) Bilimsel ve idari plan önerileri geliştirmek.

g) Yönetim Kurulu üyesi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür adayını seçmek ve Rektöre önermek.

ğ) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını Rektörlüğe sunmak üzere değerlendirmek ve onaylamak.

h) Yönetim Kurulu tutanaklarından bir nüshasını Rektörlüğe göndermek. Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına öneri ve uyarılarıyla katkıda bulunan organdır.

MADDE 12- Danışma kurulu Genel Kurulca Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaları ile tanınmış üniversite içinden veya dışından seçilecek en çok 20 üyeden oluşur.

MADDE 13- Danışma Kurulu her yıl en az bir kez, Merkez Müdürü tarafından saptanacak bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Görevin Yürütülmesi ve Personel İhtiyacı

MADDE 14 – (1)Merkezin faaliyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim kurulu tarafından icra edilecek olup; akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı ile faaliyetlerine ait kararlar Rektörün onayına müteakip uygulanacaktır. Yapılması planlanan proje, seminer, konferans ve paneller aşağıda gösterilmiştir.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile üniversite Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu yönetmelik , uygulama ve araştırma merkezinin kurulmasının Yükseköğretim Kurulunun onay tarihini müteakip yürürlüğe girecektir.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür