Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Türkoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmeliğin amacı; Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Çağ Üniversitesi Türkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çağ Üniversitesi Türkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 06/11/2016 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Çağ Üniversitesi Türkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Çağ Üniversitesi Türkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Çağ Üniversitesi Türkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çağ Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Çağ Üniversitesi Türkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türk edebiyatı, Türk dili, lehçeleri ve ağızları, Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları, Türk tarihi, Türk sanatı, halk kültürü alanlarında araştırma çalışmalarını planlamak, koordine etmek ve yürütmek,

b) Ülkemizin dünden bugüne edebiyat, kültür ve sanat alanındaki gelişimini izlemek, bu alanda kazanımları sürdürülebilir kılmak, araştırmacılar için tartışma ortamı yaratarak yarına açılımları sağlamak.

c) Türkiye’nin kültür ve sanat envanterini çıkarmaya yönelik birikimi sağlamak, Türkiye’nin çağdaş bir yapı kazandığı evre olarak nitelenen son iki yüzyıllık kültür ve sanat birikimi üzerine özgün çalışmalar yürütmek, bu alanda Üniversitenin dokümantasyon merkezi ile uyum içerisinde arşiv işlevi görerek kültür ve sanat değerlerimizi koruma altına almak.

d) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumsal birimlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yürütmek; kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek, yayımlarla bu alandaki birikimi kalıcı kılmak.

e) Küreselleşmenin ivme kazandığı bir evrede başta Avrupa olmak üzere uluslararası alanda kültür ve sanat politikalarının örtüşen ve ayrışan boyutlarına yönelerek yarının Türkiye’sinin kültür ve sanat politikalarına yönelik öngörülerde bulunmak; araştırmaları yönlendirmek, bu alanlarda kamuoyunu bilgilendirmek ve kamuoyu oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.

b) Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve diğer birimleri ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.

ç) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

d) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayım yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet dört aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün Yönetim Kurulunda bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından önereceği, en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak; toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile en az üçü kadrolu Üniversite öğretim üyeleri arasından olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen beş kişi olmak üzere toplam altı kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararları oy çokluğuyla alır.

(3) Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe iletilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Danışma Kurulu üyelerinin başvurularını görüşüp karar almak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek son şeklini vermek ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Araştırma, yayım ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak.

d) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak.

f) Araştırma, eğitim ve Merkez faaliyetlerini yürütmek ve düzenlemek için çalışma grupları oluşturmak.

g) Bilimsel ve idari plan önerileri geliştirmek.

ğ) Yönetim Kurulu üyesi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür adayını seçmek ve Rektöre önermek.

h) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını Rektörlüğe sunmak üzere değerlendirmek ve onaylamak.

ı) Yönetim Kurulu tutanaklarından bir nüshasını Rektörlüğe göndermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, Merkezin faaliyet alanlarındaki çalışmalarıyla Merkeze katkıda bulunabilecek, Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde diğer kurum ve kuruluşların temsilcileriyle birlikte bağımsız araştırmacılardan teşekkül toplam on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkez çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik 12.12.2016 tarih ve 2016-/20 sayılı senato kararıyla yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.