Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Uzay Gözlem Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzay Gözlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Üyeleri

Müdür -- Prof. Dr. Fikri Akdeniz

Üye    -- Prof. Dr. Gülsen Önengüt

Üye    -- Yard. Doç. Dr. Bülent Özer

Üye    -- Yard. Doç. Dr. A. Necdet Gülgün

Üye    -- Öğr. Gör. Arif Solmaz

 

 

 Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27843

 

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ UZAY GÖZLEM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Çağ Üniversitesine bağlı olarak kurulan Çağ Üniversitesi Uzay Gözlem, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ve bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ÇAĞ-UZGEM): Çağ Üniversitesi Uzay Gözlem, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Mütevelli Heyet: Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Çağ Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Çağ Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Çağ Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; Çağ Üniversitesi öğretim üyeleri, öğretim yardımcıları ve öğrencilerinin Üniversitenin gözlemevini ve diğer donanımını kullanarak gece ve gündüz, gökyüzü, uzay cisimleri ve olaylarının gözlemlerini yapmak, elde edilecek sonuçları bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak, gerekli eğitim, yayın ve diğer etkinliklerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Uzay ve gökyüzü ile ilgili gösteri, gözlem ve araştırma etkinlikleri düzenlemek,

b) Uzay çalışmalarını ve gök cisimlerini tanıtıcı etkinlikler yapmak,

c) Uzay araştırmalarına yönelik projeler hazırlamak ve yönetmek,

ç) Uzay bilimleri ile ilgili birikim ve kültürü öğrencilere ve halka tanıtmak,

d) Üniversitenin gözlemevi ve planetaryumunu amaçlarına uygun olarak kullanmak ve çalıştırmak,

e) Üniversitenin gözlemevi, planetaryum ve uzayı tanıtıcı araç-gereçlerinin kullanımında diğer üniversite, kurum ve kişilerle işbirliği ve ortak proje çalışmaları yürütmek,

f) Konuyla ilgili kuruluşlara bilimsel ve teknik danışmanlıklarda bulunmak,

g) Üniversite bünyesinde konuyla ilgili bilim merkezi oluşturmak ve müze kurmak, bunların çalıştırılmasını sağlamak ve bu konuda diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ğ) Uzay, gökyüzü ve dünya konularına ilişkin çalışma ve etkinlikler gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevlendirilmesi Mütevelli Heyet Başkanlığınca onaylanır. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirileceği gibi, görev süresi dolmadan da aynı şekilde görevden alınabilir. 

(2) Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Merkez Müdürünün diğer bir görev, rahatsızlık, istifa ve benzeri nedenlerle görevi başında bulunmadığı veya ayrıldığı zamanlarda, yardımcısı vekâleten bu görevi yürütür. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürer ise yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiği zaman yardımcısının da görevi sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin yönetiminden sorumlu en üst amiri olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,

b) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak ve Merkezle ilgili etkinlikleri gerçekleştirmek,

c) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, raporları onaya sunmak ve toplantılara başkanlık etmek,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin çalışmasına ilişkin diğer kararları almak ve Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak, toplantılara başkanlık etmek,

e) Üniversite öğrencilerince kurulacak uzay ve astronomi ile ilgili kulüplerin çalışmasına katkıda bulunmak ve onlara yol göstermek.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulunca Üniversitenin öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üç öğretim elemanından oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri Mütevelli Heyet tarafından onaylanır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Merkez Yönetim Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkez Müdürünün önerdiği yıllık çalışma programı, gelir-gider bütçesi ile ilgili önerileri değerlendirmek ve görüşünü bildirmek,

c) Merkezin faaliyet raporunu ve programlarını inceleyip onaylamak, gelecek yıla ait çalışma programlarının esaslarını belirlemek,

ç) Merkezin çalışma alanına giren tüm konularda öneriler ve projeler geliştirmek, proje önerilerini değerlendirmek ve Merkez Müdürünün yapacağı işleri belirlemek.

Merkez danışma kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Merkez Müdürünün uygun görmesi halinde Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen adaylardan oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

(2) Merkez Danışma Kurulu, yılda en az bir kez ve olağanüstü hallerde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır.

(3) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarında danışmanlık yapmak,

b) Üyelerinin geliştireceği veya Merkez organlarınca istenen hususlarda görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.14721&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=