Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Trafik Kuralları Yönergesi

 

1. AMAÇ VE GENEL ESASLAR

1.1. Bu Yönergenin amacı Yaşar Bayboğan Kampusu içerisinde yaya ve araç Trafiğinin düzenli bir biçimde akmasını sağlamak ve Trafik kazalarının olmasını önlemektir.

1.2. Bu Yönergenin dayanağı 2918 sayılı Trafik Yasası, Yükseköğretim Kurulunun Disiplin Konulu Yönetmelikleri ile Üniversite Yönetim Kurulu Kararlarıdır.

1.3. Çağ Üniversitesi ve Çağ Koleji akademik personeli, öğretmenleri, çalışanları, öğrencileri ve konuklar motorlu ve motorsuz araçlarıyla Yaşar Bayboğan Kampusuna girebilirler. Ancak, Üniversite ve Kolej Yönetimi kampus içindeki Trafik akışını düzenleyici ve değiştirici önlemler alabilir, kısıtlamalar getirebilir ve gerek duyulduğunda dışarıdan araç girişini kısıtlayabilir ya da yasaklayabilir.

1.4. Araç sürücüleri, Trafik kurallarının uygulanmasından sorumlu Güvenlik Görevlilerinin uyarılarını dikkate alırlar. Bu uyarıların gereğini yerine getirmeyenlere EK-1’deki yaptırımlar Güvenlik-Koruma Amirliği tarafından uygulanır. Ayrıca öğrenciler hakkında Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Akademik ve İdari Personel hakkında Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliği gereğince işlem yapılır.

1.5. Kampus içinde yayalar, araçlara göre her zaman geçiş önceliğine sahiptirler; Araç sürücüleri bu üstünlüğün gereğini zamanında ve tam olarak durarak yerine getirirler.

1.6. Plakasız araçların kampusa girmesine izin verilmez ve Trafik polisine suç duyurusunda bulunulur.

1.7. Alkollü olduğu belirlenen sürücülerin araçları kampusa alınmaz, bu durum Trafik yetkililerine bildirilir.

1.8. Sürücü belgesi olmadığı saptanan sürücülerin araçlarıyla kampusa girmesine izin verilmez. Kampus içinde sürücü belgesi olmadığı anlaşılan sürücüler araçlarıyla birlikte kampus dışına çıkarılır ve Trafik polisine suç duyurusunda bulunulur.

2. KURALLAR

2.1. Kampusa girişi kolaylaştırmak, otopark alanlarından yararlanmak ve güvenlik açısından Üniversite tarafından hazırlanmış olan araç tanıtım pulunun (sticker) Kampusa özel araçlarıyla gelmek isteyen öğrenciler, çalışanlar ve akademik personel tarafından alınması ve araçlara yapıştırılması zorunludur. Tanıtım pulu, her akademik yılbaşında ücretsiz olarak Koruma ve Güvenlik Amirliği tarafından verilir. Araç satıldığında veya devredildiğinde araç pulu sökülerek Koruma ve Güvenlik Amirliğine teslim edilir. Araç tanıtım pulunu geri vermeyen bu kişiye başka araç tanıtım pulu verilmez.

2.2. Araç tanıtım pulu bulunmayan araçlar girişte Özel Güvenlik personeli tarafından durdurulur, gerekli kontroller yapıldıktan sonra, aracın kayıt defterine kaydı yapılarak kampusa girmesine izin verilir.

2.3. Çağ Üniversitesi mezunlarının araç tanıtım pulları da Koruma ve Güvenlik Amirliğince ücretsiz olarak verilir.

2.4. Kampus içinde otomobiller, toplu taşım araçları, motosikletler ve bisikletler için park alanları belirlenmiştir, park alanları dışına araç park etmek yasaktır.

2.5. Park yasağı bulunan yerlere bırakılan araçlar Güvenlik tarafından temin edilecek çekiciler tarafından çektirilebilir, çekme sırasında meydana gelebilecek hasarlardan Üniversite ve personeli sorumlu tutulamaz.

2.6. Park ederken ya da park alanından ayrılırken çizgilere ve yön işaretlerine uyulması zorunludur.

2.7. Engelli sürücüler için özel park alanları ayrılmıştır. Diğer sürücüler engelliler için ayrılan alanlara park edemezler.

2.8. Otoparklara park edilen araçların gerekli emniyet tedbirleri (araç kapılarının kapatılması, el freninin çekilmesi, motorun durdurulması gibi) araç sürücüsü tarafından alınır. Otoparklarda olabilecek hırsızlıklardan Üniversite ve Kolej yönetimi sorumlu değildir.

2.9. Hiçbir araç hiçbir şekilde kaldırım ve yaya yoluna çıkamaz.

2.10. Sürücüler Kampus Güvenlik Görevlilerinin bilgisi ve nezareti olmadan Kampusa çıkış kapısından giremez ve Kampus içinde ters şeritte araç kullanamaz.

2.11. Resmi araçlar, resmi heyet taşıyan özel araçlar ve askeri plakalı araçların kontrolleri yapıldıktan sonra başka bir işlem yapılmaksızın kampusa girişlerine izin verilir. Koruma ve Güvenlik Personeli tarafından kendilerine tahsis edilmiş olan park yerlerine park etmeleri sağlanır.

2.12.    Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde Üniversiteye ait araçlar, Üniversitede, Kolejde görevli idari - akademik personel ile misafirlerin araçları dışındaki araçların kampusa girişleri ve kampus içinde park etmelerine izin verilmez. Mesai dışında Güvenlik ve Koruma Amirliğine bilgi verilmek suretiyle, öğrenciler günü birlik çalışmalar için kampusa giriş-çıkış yapabilirler.

3. HIZ SINIRLAMALARI

3.1. Kampus içinde hız sınırları ve kasisler levhalarla gösterilmiştir.

3.2. Kampus içinde Üniversite bölgesinde hız sınırları yollarda 30Km/h, kavşaklarda 20Km/h’dır.

3.3. Çağ Koleji bölgesindeki yollarda hız sınırı 20Km/h’dır.

4. DİĞER KURALLAR

4.1. Araç sürücülerinin kampus içinde klakson çalmaları, konvoy oluşturmaları, tehlikeli şekilde araç kullanmaları ve araç sollamaları yasaktır.

4.2. Egzoz sistemleri arızalı ya da normalin üzerinde duman ya da ses çıkaracak şekilde dizayn edilmiş araçların kampusa girmesi ve kampus içinde kullanılması yasaktır.

4.3. Araç sürücülerinin diğer kişileri rahatsız edecek ölçüde yüksek sesle konuşmaları, yüksek sesle müzik dinlemeleri ve araçtan çöp atmaları yasaktır.

4.4. Kask takmayan motosiklet sürücüleri kampusa alınmaz, içeriye kaskıyla alınanların kampus içinde kasksız araç kullanmaları yasaktır.

4.5. Kampusa misafir araç kartı alarak giren araç sürücüleri kartları araçlarının ön camlarının sol alt köşesine karşıdan görünecek şekilde koyarlar ve çıkışta görevlilere iade ederler.

4.6. Toplu taşıma yapan servis araçları kendilerine ayrılan yerlerde indirme ve bindirme yapabilirler ve araçlarını gösterilen yerlere park ederler.

4.7. Ziyaretçiler ve ticari araç sürücüleri, Trafik kurallarını ihlal ettikleri takdirde Güvenlik Görevlilerince uyarılırlar ve eylemlerine devam etmeleri halinde araç ve sürücüsü kampustan çıkarılır, bir daha kampusa girmelerine izin verilmez.

5. YAPTIRIMLAR

5.1. Trafik suç ve cezalarını gösterir çizelge EK-1’dedir.

5.2. Araç tanıtım pulu (sticker) alan her sürücüye 100(yüz) tam puan tahsis edilir.

5.3. Koruma ve Güvenlik personeli kural ihlali yapan sürücüler için, üzerinde suçun niteliği ve ceza puanı yer alan iki nüsha “Trafik Kural İhlali Duyurusu” düzenler. Duyurunun orijinali saklanır, ikinci nüsha araçların sol kapı camına yapıştırılır.

5.4. Sürücüler “Trafik Kural İhlali Duyurusuna itiraz edebilirler. İtirazlar Güvenlik Amirliğine yazılı olarak yapılır. Güvenlik Amirliğinin itiraza vermiş olduğu cevaba karşı Genel Sekreterlik nezdinde itiraz edilebilir. Anlaşmazlık konusunda Genel Sekreter karar vermeye yetkilidir.

5.5. Yaptığı Trafik ihlalleri sonucunda puanı biten sürücüler hakkında Koruma ve Güvenlik Amirliğince düzenlenecek belgeler Rektörlüğe gönderilir. Rektörlük bu belgeleri sürücünün bağlı bulunduğu Fakülte, Müdürlük, Enstitü, İdari Birim ve Kolej Genel Müdürlüğüne gönderir. Adı geçen birimler, disiplin kurulları aracılığıyla 100 ceza puanı almış olan sürücülere ilkinde bir aydan az olmamak kaydıyla bir yıla kadar kampusa araçla girmeme cezası verilir. Suçun tekrarı halinde ceza iki katına çıkarılarak uygulanır.

5.6. Birden fazla araçla kampusa giren sürücülerin Trafik suçu işlemeleri halinde araçlar değil sürücü esas alınır; farklı araçlarla işlenen suçların toplamı dikkate alınarak işlem yapılır.

5.7. Toplu taşıma yapan servis araç sürücüleri Karayolları Trafik Kanununda belirtilen kurallar ile işbu yönergede yazılı kurallara uymak zorundadırlar. Uymayanlar ilkinde uyarılır, devamında ise kampus içinde araç kullanmalarına izin verilmez.

5.8. Araç tanıtım pulu alanlardan; pulu seyyar kullananlar, başka araca verenler ve sahtesini takanların tanıtım pulları geri alınır ve bir daha araç pulu verilmemesi yanında, sahtekârlık nedeniyle hakkında disiplin soruşturması açılır.

6. TRAFİK KAZASI HALİNDE HAREKET TARZI

6.1. Araç Trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durdurulup, gerekli güvenlik önlemleri (reflektör koymak gibi) alınır.

6.2. Yangın ve gaz kaçağı olasılığına karşı araçtan güvenlik mesafesi kadar uzaklaşılır.

6.3. Üniversite ve Kolej sağlık personeli ya da 112 acil servis gelinceye kadar bulunulan konum muhafaza edilir.

6.4. Kaza derhal en yakın Jandarma Birliğine, Koruma ve Güvenlik personeline bildirilir.

6.5. Kaza iki araç arasında olmuşsa ve yaralı ya da ölü yoksa iki tarafın anlaşmaları halinde araçlar bulundukları yerlerden çekilebilir. Kazada yaralı ya da ölü varsa araçlar Trafik ekibi gelinceye kadar oldukları gibi bırakılırlar.

6.6. İstendiğinde gösterilmek üzere kimlik, sürücü belgesi, sigorta poliçesi gibi belgeler hazır bulundurulur.

7. YÜRÜTME

7.1. Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve Üniversite Koruma ve Güvelik Planı ile birlikte yürütülür.

7.2. Yönergenin yürütülmesinden Üniversite Rektörü adına Genel Sekreter sorumludur.

7.3. İşbu Yönerge Çağ Üniversitesi Senatosunun tarih ve sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

Prof. Dr. H. Çetin BEDESTENCİ

Rektör