Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Misyon & Vizyon

 

Çağ Üniversitesi'nin MİSYONU

Dünya standartlarında eğitim ve öğretim vererek, özgür düşünceye ve yaratıcılığa önem veren, evrensel değerlere ve küresel vizyona sahip, Atatürkçü Düşünce doğrultusunda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı ilke edinen, değişimlerin gerektirdiği donanımları kazanmış,

Yaşama hazır bireyler yetiştirmek ve toplumsal gelişime öncülük etmektir.  

Çağ Üniversitesi, bu misyonunu gerçekleştirirken aşağıdaki esasları gözetir:

 • Yenilikçi akademik program ile evrensel bakış açısına sahip, araştırmacı, özgür düşünen ve ifade eden, yaratıcı, girişimci ve kültürlü bireyler yetiştirmek,
 • Öğrencilere kişisel gelişim fırsatlarını sunmak.

 

Çağ Üniversitesi'nin VİZYONU

Kaliteli eğitim ve öğretim ile, ulusal ve uluslararası ortamda tanınan ve kabul edilen bir "bilgi üretim ve paylaşım merkezi" olmaktır.

Çağ Üniversitesi bu vizyonu doğrultusunda, 2011-2015 dönemi içinde aşağıda belirtilen stratejik hedeflere (Vizyon) ulaşmayı planlamaktadır.

 • Uluslararası Düzeyde Tanınmak
 • Ulusal Tanınma Derecesini Yükseltmek
 • Eğitim ve Öğretimin Kalitesini Geliştirmek
 • Uluslararası Yüksek Öğretim Kurumları İle İşbirliğini Geliştirmek
 • Toplumsal Katkıyı Arttırmak


TEMEL DEĞERLER

 • Adalet / Hakkaniyet
 • Açıklık (Şeffaflık)/Saydamlık
 • Sürekli gelişme ve geliştirme (Yenilikçilik ve Mükemmeliyetçilik)
 • İşbirliği
 • Görev ve Sorumluluk duygusu
 • Bilimsel Özerklik
 • Yenilikçilik
 • Yaratıcılık
 • Liderlik


KURUMSAL POLİTİKALAR

1.Eğitim Politikası

Çağ Üniversitesi;

 • Ezbere dayalı olmayan, yaratıcılığı ve açık fikirliliği ve araştırmacı kimliği ön planda tutan bir anlayışı benimsemek,
 • Ders içeriklerinin hem mesleki bilgi birikimini sağlamaya hem de çalışma hayatının taleplerini karşılamaya yönelik olarak oluşturulmasına özen göstermek,
 • Dersleri uygulamaya öncelik veren bir anlayışla işlemek,
 • Bu temel politikalar doğrultusunda Çağ Üniversitesi, aşağıda belirtilen özelliklere sahip mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Çok yönlü, analitik ve eleştirel düşünebilen,

Etkili ifade yeteneği olan,

İyi düzeyde İngilizce bilen,

İkinci bir yabancı dile de hakim

Araştırmacı, yaratıcı,

Gelişen teknolojiyi takip eden ve kullanabilen,

Yurt ve Dünya olaylarını yakından izleyebilen,

Ülkesini ve kurumunu uluslararası alanda temsil edebilen,

Bütün kesimler tarafından aranan ve tercih edilen,

Yaşamın sosyal yönlerine de kendini hazırlamış.

2.  Akademik Politikalar:

Çağ Üniversitesi, yukarıda belirtilen eğitim politikalarının tam zamanlı öğretim elemanı kadrosuyla daha da etkin uygulanabileceği inancındadır. Bu nedenle öğretim elemanı kadrosunun yüzde 87' si tam zamanlıdır.

Kendine yeterli olsa bile, çevre ile ilişkilerini sürdürmek ve bilimsel gelişmelerden yararlanmak amacıyla, başka üniversitelerden yarı zamanlı öğretim elemanı istihdam etmenin öğretim üyesi niteliğinin yükseltilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

3. Çevre, Kültür ve Spor Politikaları:

Öğrencilerin yaşama tam olarak hazırlanabilmelerinin önemli bir yönü de, onların toplumsal, kültürel ve sportif yönlerden gelişmelerini sağlamaktır. Ayrıca, çevreyi korumak geliştirmek ve güzelleştirmek en önemli politikalarımızdan biridir. Bu anlayışa dayalı olarak;

Üniversitemiz bünyesinde sosyal kulüpler, çevre kulübü ve çeşitli alanlarda gerçekleşen sportif etkinlikler için spor takımları bulunmaktadır. Bu kulüplerin organize edilmesi ve benzeri çalışmaların yürütülmesi amacıyla Kültür Müdürlüğü önderliğinde çalışmalar devam etmektedir.

4.Sürekli  Eğitim ve Topluma Katkı Sağlama Politikaları:

Çağ Üniversitesi, yerel yönetimlerle, sanayi ve ticaret odalarıyla, sivil toplum kuruluşları ile oluşturacağı sürekli eğitim projeleriyle, içinde bulunduğu bölgenin insanını eğitici seminerler, kurslar vb. çalışmalar yürüterek bir yandan bilginin topluma yayılmasını, öte yandan da toplumun gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

5. Araştırma Geliştirme Politikası:

Araştırmak, bilgi üretmek ve başta yakın çevresi olmak üzere içinde yaşadığı topluma katkıda bulunmak Çağ Üniversitesi'nin her zaman öncelikli politikalarından biri olmuştur.